Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки [05 жовтня 2020  15:52]

1. ЗАМОВНИК: 

Слов’янська міська рада

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. 

Проєкт програми розроблено відділом екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради сумісно з адміністрацією регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» 

Проєкт Програми розроблено з метою забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт», що сприятиме збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворенню природних комплексів та об’єктів, близького до притаманного їм природного стану, створенню належних умов для організованого відпочинку населення та організації туризму в природних умовах. 

Виконання Програми дозволить створити оптимальну систему збереження ландшафтного та біологічного різноманіття в межах природно-заповідного фонду міста, організувати відновлення природних комплексів та об’єктів, поліпшити рекреаційні можливості територій РЛП, а також сприятиме: 

 • соціально-економічному розвитку міста;
 • збереженню генофонду рослинного і тваринного світу;
 • збільшенню площі ПЗФ;
 • запобіганню використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду не за їх цільовим призначенням;
 • забезпеченню раціонального природокористування у межах територій РЛП;
 • розвитку туризму, створенню умов для організованого відпочинку та оздоровлення населення;
 • формуванню екологічної свідомості населення та залученню його до розв’язання екологічних проблем в місті та регіоні;
 • організації проведення постійних наукових досліджень природних процесів та прикладних досліджень з питань збереження окремих видів рослин і тварин, біотичних угруповань;
 • створенню нових робочих місць за рахунок розвитку послуг з обслуговування відвідувачів із залученням приватного бізнесу;
 • розбудові на території Донецької області національної екологічної мережі. 

Виконання Програми забезпечить: 


 • збільшення потоку відвідувачів, в першу чергу мешканців прилеглих населених пунктів, а також мм. Костянтинівка, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, які хочуть відпочити та оздоровитися на унікальних озерах Слов’янського курорту.
 • наукові дослідження та педагогічну практику, яка буде сприяти підвищенню рівня екологічної освіти та культури населення, в тому числі молоді.
 • Учні здобудуть екологічні знання, що дозволить:
 • досягнути уявлення про цілісність навколишнього середовища та комплексність і взаємозв’язок екологічних проблем;
 • з’ясувати роль, місце і значення людини в довкіллі та характер і ступінь антропогенного впливу на нього;
 • виявляти можливі напрямки і засоби вирішення екологічних проблем;
 • засвоїти правила і норми поведінки у довкіллі;
 • обрати можливу стратегію власної природоохоронної діяльності в навколишньому середовищі;
 • придбати зоологічні знання.

Зазначені цілі відображені у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Указі Президента України від 14.08.2009 № 611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні», розпорядженні Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 № 70-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року», Програмі розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року, затвердженою рішенням Донецької обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-425, Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.03.2019 № 300/5-19, завданнях Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, яка затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 р. № 147/5-20.

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ) 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої даного закону. 

Реалізація заходів Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки не буде мати будь-яких негативних наслідків на довкілля, наслідків для безпечної життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, тому не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ: 

а) для довкілля: 

Заплановані заходи з функціонування і розвитку регіонального ландшафтного парку мають зумовити такі зміни: 

 • відпрацювати загально - екологічні закономірності щодо меж охоронюваних екосистем і їх біорізноманіття;
 • стати часткою регіональної екологічної мережі;
 • прискорити біологічно зумовлені процеси відтворення природних ресурсів шляхом регулювання рекреаційного навантаження;
 • збільшити потік відвідувачів, задоволення пізнавальних потреб молоді та формування позитивного емоційного ставлення до природи на рівні суспільної свідомості;
 • формувати рекреаційні міста відпочинку з урахуванням функціонального зонування території парку.

Реалізація заходів Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки не приводить до негативних наслідків для довкілля. 

у тому числі для здоров’я населення; 

Регіональний ландшафтний парк розташовано на природних територіях курорту державного значення «Слов’янськ». 

Слов'янський курорт - один з найстаріших бальнеогрязьових курортів України, де для лікування і реабілітації використовуються природні лікувальні фактори: клімат змішаного лісу, сульфідні мулові грязі, ропа, цілий набір мінеральних вод, у тому числі й унікальні залізовмісні для лікування анемії. 

Стабільне функціонування і розвиток даної території, створення сприятливих умов для відпочиваючих в природних умовах з додержанням заповідного режиму, надасть тільки позитивний вплив на здоров’є населення та гостей м. Слов’янська. 

б) для територій з природоохоронним статусом; 
Негативних наслідків не має. Не передбачається вирубка лісу чи зелених насаджень міста, нецільове використання озер курорту, руйнування прибережно-захисних смуг, будівництво капітальних об’єктів, знищення флори та фауни та інше. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 
Запропонований проект Програми містить дані щодо місця розташування об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційних об’єктів, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Альтернатива відсутня. 

Якщо документ - Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки не буде затверджено, це приведе до:
 • відсутності сталого функціонування РЛП;
 • відсутності фінансування з міського бюджету на утримання РЛП та його розвиток;
 • створення умов щодо нераціонального і необмеженого використання природної території; 
 • неможливості проведення робіт щодо впорядкування меж РЛП, рекреаційного облаштування його території;
 • невиконанню заходів щодо стратегії розвитку парку на 5 років;
 • невиконанню функцій і задач РЛП, які покладені відповідно до вимог діючого природоохоронного законодавства України.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ; 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. 

Можливо використати метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів, а також, провести опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки. 

Також, можливо врахувати та зробити висновки про позитивне існування ландшафтного парку на підставі даних моніторингу об’єктів флори і фауни, показників стану території землевласників і землекористувачів, роботи державної служби охорони. 

Будуть проведенні консультації з громадськістю щодо проекту Програми.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ; 

Статтею 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлені вимоги щодо збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», одним з завдань регіонального ландшафтного парку є створення умов для ефективного відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів. 

Заходи, які передбачається реалізувати відповідно до Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки, саме направлені на виконання функцій і завдань парку та не передбачають негативні наслідки для об’єкту природно-заповідного фонду.

8) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки, подаються до відділу екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради. 

Відповідальна особа: начальник відділу екології та природних ресурсів Соловей Лариса Володимирівна (контактні дані: ecology@slavrada.gov.ua , тел. (06262) 2-03-16)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 20 жовтня 2020 року. 

Додаткові матеріали 

Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021 – 2023 роки

444Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально

Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика